Evolucion të biznesit

evoluzione del businessBahkëpunimi nëprërmjet PMI(Project Management Institute) është padyshim një nga rrugët më të frytshme të zhvillimit të ndërmarrësisë moderne dhe një nga karakteristikat kryesore të rrjetit të biznesit është pikërisht për të ndihmuar në kapërcimin e dyshimevë dhe individualizimin që ka karakterizuar dhe në veçanti PMI.Me fjalë të tjera, rrjeti i bizneseve përfaqëson një mënyrë  për të kapërcyer panoramën fragmentuese të biznesit përveç reçesionet ekonomike që gjithmonë godasin bizneset e vogla.